پارسی English

مشتریان

alt

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

در راستای ساماندهی فرآیند نظارت بر بخش خصوصی و با دید تحقق «آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر» در حوزه اتوبوسرانی، مطالعات در زمینه تهیه نرم‌افزار و مکانیزه نمودن فرآیندهای تعریف شده در این حوزه از سال 1389 آغاز و در سال 1390 به بهره برداری رسید. با توجه به موفقیت های بدست آمده در مکانیزه نمودن فرآیندهای بخش خصوصی، فعالیت‌های این سامانه تا به امروز جهت مکانیزه نمودن کلیه فرآیندهای بهره برداری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داشته است. شایان ذکر است شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سال 1393 با بهره گیری از این سامانه موفق به پیاده سازی کامل تعرفه الکترونیک و حذف تعرفه کاغذی گردید.

توضیحات بیشتر...

alt

سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه

سامانه یکپارچه اتوبوسرانی جهت مدیریت بهره برداری سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده است. فعالیت های این سامانه به منظور توسعه و مکانیزه نمودن فرآیندهای مدیریت بر ناوگان حمل و نقل سازمان تا به امروز ادامه داشته است.

توضیحات بیشتر...

alt

سازمان اتوبوسرانی قزوین و حومه

سامانه یکپارچه اتوبوسرانی جهت مدیریت بهره برداری سازمان اتوبوسرانی قزوین و حومه فعالیت خود را از سال 1394 آغاز نموده است. فعالیت های این سامانه به منظور توسعه و مکانیزه نمودن فرآیندهای مدیریت بر ناوگان حمل و نقل سازمان تا به امروز ادامه داشته است.

توضیحات بیشتر...

alt

سازمان اتوبوسرانی اصفهان و حومه

سامانه یکپارچه اتوبوسرانی جهت مدیریت بهره برداری سازمان اتوبوسرانی اصفهان و حومه فعالیت خود را از سال 1397 آغاز نموده است. فعالیت های این سامانه به منظور توسعه و مکانیزه نمودن فرآیندهای مدیریت بر ناوگان حمل و نقل سازمان تا به امروز ادامه داشته است.

توضیحات بیشتر...