پارسی English

درباره ما > افتخارات

TehranBusCo-1392 تقدیر از پیاده سازی و استقرار سامانه نظارت بر بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سال 1392 Qazvin-1394 تقدیر از پیاده سازی و استقرار سامانه BIS در راستای هوشمند سازی سازمان اتوبوسرانی قزوین در سال 1394 TehranHamayesh-1395 تقدیر از مدیریت به عنوان بانوی کارآفرین در همایش نقش بانوان در اقتصاد مقاومتی در سال 1395
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران - سال 1392 شهرداری قزوین - سال 1394 همایش بانوان کارآفرین - سال 1395
invention-1389 گواهی ثبت اختراع در سال 1389 TehranTaxiCo-1389 تقدیر از مدیریت در راستای ایجاد و راه اندازی سیستم نرم افزار جامع نظارت بر بخش خصوصی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسرانی شهر تهران در سال 1389 TehranBusCo-1392 تقدیر از مدیریت در راستای اجرای سامانه نظارت سامانه نظارت بر بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سال 1392
گواهی ثبت اختراع - سال 1389 سازمان تاکسیرانی تهران - سال 1389 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران - سال 1392